Các hình thức đấu thầu phổ biến hiện nay

 Các hình thức đấu thầu là một trong những từ khóa được search nhiều nhất google về chủ đề Các hình thức đấu thầu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề Các hình thức đấu thầu phổ biến hiện nay

Các hình thức đấu thầu phổ biến hiện nay

Những hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo quy định của Luật Đấu thầu 2013

1. Đấu thầu mênh mông

Đấu thầu bao la là cách thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong đó không hạn chế số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự. Bên mời thầu phải lên tiếng công khai về các điều khiếu nại, thời gian dự thầu trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi phát hành biển sơ mời thầu. Đấu thầu bát ngát là cách thức chủ yếu ớt được áp dụng trong đấu thầu. chế độ đấu thầu này có ưu điểm nổi bật là tính cạnh tranh trong đấu thầu cao, hạn chế tiêu cực trong đấu thầu, kích thích các nhà thầu phải thường xuyên nâng cao năng lực.

Đấu thầu bát ngát được áp dụng cho các gói thầu, dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu (số 43/2013/QH13) năm 2013, trừ hoàn cảnh quy định tại những điều 21, 22, 23, 24, 25, 26 và 27.

2. Đấu thầu hạn chế

Đấu thầu hạn chế được áp dụng trong trường hợp gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù mà chỉ có một vài nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

3. Chỉ định thầu

Chỉ định thầu là chế độ mà bên mời thầu chọn trực tiếp (chỉ định) nhà thầu đáp ứng đòi hỏi của gói thầu để yêu đương thảo hợp đồng mà không thông qua đấu thầu.

1. Chỉ định thầu đối với nhà thầu được áp dụng trong các hoàn cảnh sau đây:

a) Gói thầu cần thực hiện để hóa giải ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng; gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí hiểm nhà nước; gói thầu cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không tác động nghiêm trọng đến công trình liền kề; gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách;

b) Gói thầu cấp bách cần triển khai nhằm mục đích bảo vệ chủ quyền quốc gia, biên giới nước nhà, hải đảo;

c) Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa phải mua từ nhà thầu đã thực hiện trước đó do phải bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ nhà thầu khác; gói thầu có tính chất nghiên cứu vớt, thử nghiệm; mua bản quyền chiếm hữu trí tuệ;

d) Gói thầu cung ứng dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu giúp khả thi, thiết kế thi công được chỉ định cho tác giả của thiết kế kiến trúc công trình trúng tuyển hoặc được tuyển chọn khi tác giả có đủ điều kiện năng lực theo quy định; gói thầu xây dựng xây dựng tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, tác phẩm nghệ thuật gắn với quyền tác giả từ khâu sáng tác đến thi công công trình;

đ) Gói thầu di dời các nhà cửa hạ tầng kỹ thuật do một đơn vị chuyên ngành trực tiếp quản lý để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; gói thầu rà phá bom, mìn, vật nổ để chuẩn bị mặt bằng xây dựng thi công công trình;

e) Gói thầu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công, gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định của Chính phủ thực sự phù hợp với điều khiếu nại kinh tế –  hội trong từng thời kỳ.

2. Việc làm chỉ định thầu đối với gói thầu quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 1 điều đó phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có quyết định đầu tư được phê duyệt, trừ gói thầu tư vấn chuẩn bị dự án;
b) Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;
c) Đã được sắp xếp vốn theo đòi hỏi tiến độ làm gói thầu;
d) Có dự toán được phê duyệt theo quy định, trừ trường hợp đối với gói thầu EP, EC, EPC, gói thầu chìa khóa trao tay;
đ) Có thời gian làm chỉ định thầu kể từ ngày phê duyệt hồ sơ đòi hỏi đến ngày ký kết hợp đồng không quá 45 ngày; trường hợp gói thầu có quy mô lớn, phức tạp không quá 90 ngày;
e) Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu phải có tên trong cơ sở dữ liệu về nhà thầu của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu.

3. Đối với gói thầu thuộc hoàn cảnh chỉ định thầu quy định tại khoản 1 điều đó và đáp ứng điều khiếu nại chỉ định thầu quy định tại khoản 2 điều đó nhưng vẫn có thể áp dụng các cách thức lựa chọn nhà thầu khác quy định tại các điều 20, 21, 23 và 24 của Luật đấu thầu năm 2013 thì thúc đẩy áp dụng cơ chế lựa chọn nhà thầu khác.

4. Chỉ định thầu đối với nhà đầu tư được áp dụng trong các hoàn cảnh sau đây:

a) Chỉ có một nhà đầu tư đăng ký thực hiện;
b) Chỉ có một nhà đầu tư có năng lực làm do liên quan đến chiếm hữu trí tuệ, bí hiểm thương mại, công nghệ hoặc thu xếp vốn;
c) Nhà đầu tư đề xuất dự án đáp ứng đòi hỏi thực hiện dự án khả thi và hiệu quả cao nhất theo quy định của Chính phủ.

4. Chào hàng cạnh tranh

Chào hàng cạnh tranh là cơ chế mà bên mời thầu gửi yêu cầu chào hàng và nhận chào hàng (báo giá) từ nhà thầu. Mỗi gói thầu phải có ít nhất 3 chào hàng của 3 nhà thầu khác nhau trên cơ sở yêu cầu chào hàng của bên mời thầu. Việc gửi chào hàng có thể được thực hiện bằng cách gửi trực tiếp, bằng fax, bằng đường bưu điện hoặc bằng các phương tiện khác. Đơn vị trúng thầu thường là đơn vị đưa ra giá có đáng giá thấp nhất, không yêu thương thảo về giá.

1. Chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có đáng giá trong hạn mức theo quy định của Chính phủ và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản;
b) Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thương trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng;
c) Gói thầu xây lắp nhà cửa đơn giản đã có thiết kế bản vẽ xây dựng được phê duyệt.

2. Chào hàng cạnh tranh được làm khi đáp ứng đủ các điều khiếu nại sau đây:

a) Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;
b) Có dự toán được phê duyệt theo quy định;
c) Đã được sắp xếp vốn theo yêu cầu tiến độ làm gói thầu.

5. Mua sắm trực tiếp

1. Mua sắm trực tiếp được áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa tương tự thuộc cùng một dự án, dự toán mua sắm hoặc thuộc dự án, dự toán mua sắm khác.

2. Mua sắm trực tiếp được thực hiện khi đáp ứng đủ những điều khiếu nại sau đây:
a) Nhà thầu đã trúng thầu thông qua đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế và đã ký hợp đồng làm gói thầu trước đó;
b) Gói thầu có nội dung, tính chất tương tự và quy mô nhỏ hơn 130% so với gói thầu đã ký hợp đồng trước đó;
c) Đơn giá của các phần việc thuộc gói thầu áp dụng mua sắm trực tiếp không được vượt đơn giá của những phần việc tương ứng thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó;
d) Thời hạn từ khi ký hợp đồng của gói thầu trước đó đến ngày phê duyệt thành quả mua sắm trực tiếp không quá 12 tháng.

3. hoàn cảnh nhà thầu làm hợp đồng trước đó không có năng lực tiếp tục thực hiện gói thầu mua sắm trực tiếp thì được áp dụng mua sắm trực tiếp đối với nhà thầu khác nếu đáp ứng các yêu cầu về năng lựcbài học, kỹ thuật và giá theo hồ sơ mời thầu và thành quả lựa chọn nhà thầu trước đó.

6. Tự thực hiện

Tự làm được áp dụng đối với gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm trong trường hợp tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu có năng lực kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm đáp ứng đòi hỏi của gói thầu.

7. Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt

hoàn cảnh gói thầu, dự án xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng những chế độ lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư quy định tại các điều 20, 21, 22, 23, 24 và 25 của Luật đấu thầu năm 2013 (6 chế độ ở trên) thì người có thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ lưu ý, quyết định phương án lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

8. tham gia làm của tập thể

cộng đồng dân cư, tổ chức, tổ, nhóm thợ tại địa phương nơi có gói thầu được giao thực hiện toàn bộ hoặc một phần gói thầu đó trong những hoàn cảnh sau đây:
1. Gói thầu thuộc chương trình mục đích quốc gia, chương trình trợ giúp xóa đói giảm nghèo cho các huyện, thôn miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng kinh tế –  hội đặc biệt khó khăn;
2. Gói thầu quy mô nhỏ dại mà tập thể dân cư, tổ chức, tổ, group thợ tại địa phương thực sự có thể đảm nhiệm.
Lời nói đầu

Nhiều nhà thầu nhắn cho DAUTHAU.INFO hỏi các kiến thức rất chính yếu về đấu thầu, DAUTHAU.INFO sẽ có loạt bài chỉ dẫn dành cho các nhà thầu. Bài viết này nằm trong loạt bài về KIẾN THỨC CẲN BẢN CHO NGƯỜI MỚI tham gia ĐẤU THẦU

Sau khi nạp những kiến thức căn bản rồi thì bạn nên sẵn sàng cho mình một bộ ứng dụng để săn thông tin thầu. Hãy tham khảo gói ứng dụng VIP1 của DauThau.info tại đây: https://dauthau.info/vip/?plan=1&vip=1

Tại sao Admin chỉ dẫn bạn chọn gói VIP1 chứ không phải các gói phần mềm khác của dauthau.info?

Bởi vì với gói ứng dụng này, các bạn đang chập chững bước vào thương trường mua sắm đặc biệt này thực sự có thể dùng để khảo sát thị trường, đồng thời nghiên cứu vớt khám phá các gói thầu mà mình quan tâm. Bằng cách thiết lập phần mềm săn những gói thầu mà mình đang tìm kiếm như 1 cách tập rượt cho quen, các bạn còn thực sự có thể xem các hồ sơ mời thầu mẫu của những gói đấu thầu qua mạng (đều được đăng tải không lấy phí đại dương sơ mời thầu), những bạn tải về để nghiên cứu xem người ta đang mời thầu như thế nàonăng lực của mình đã đáp ứng được chưa, còn thiếu gì cần phải xẻ sung. Nếu thấy mọi thứ dường như chuẩn bị thì bạn có thể “chiến đấu” luôn!

Bài viếtLiên quan