Hệ thống các phương pháp nghiên cứu khoa học

Hệ thống các phương pháp nghiên cứu giúp khoa học gồm các phương pháp nghiên cứu giúp thực nghiệm (thực tiễn) và nghiên cứu vớt lý thuyết.

[qads]

1. các phương pháp nghiên cứu vớt thực tiễn

Là các phương pháp tác động trực tiếp vào đối tượng có trong thực tiễn để làm rõ ràng thực chất và các quy luật của đối tượng.

1.1 Phương pháp quan sát khoa học

Quan sát khoa học là phương pháp tri giác đối tượng một cách có hệ thống để thu thập thông tin đối tượng. Có 2 loại quan sát khoa học là quan sát trực tiếp và quan sát gián ti

1.2 Phương pháp điều tra

Điều tra là phương pháp khảo sát một nhóm đối tượng trên diện bao la để phát hiện những quy luật phân bố và những đặc điểm của đối tượng.

1.3 Phương pháp thực nghiệm khoa học

Là phương pháp những nhà khoa học chủ động tác động vào đối tượng và quá trình cốt truyện sự khiếu nại mà đối tượng nhập cuộc để hướng sự phát triển của chúng theo mục tiêu dự kiến của mình.

1.4 Phương pháp phân tích tổng kết kinh nghiệm

Là phương pháp nghiên cứu vớt và xem xét lại các kết quả thực tiễn trong quá khứ để rút ra kết luận hữu ích cho thực tiễn và khoa học.

1.5 Phương pháp chuyên gia

Là phương pháp sử dụng trí tuệ của đội ngũ chuyên gia để lưu ý nhận định bản chất của đối tượng, tìm ra một giải pháp tối ưu.

2. những phương pháp nghiên cứu lý thuyết

Là các phương pháp thu thập thông tin khoa học trên cơ sở nghiên cứu giúp những văn bản, tài liệu đã có và băng những thao tác tư duy logic để rút ra kết luận khoa học quan trọng.

2.1 Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết

Phân tích là nghiên cứu vớt các tài liệu, lý luận không giống nhau bằng cách phân tích chúng thành từng bộ phận để tìm hiểu sâu sắc về đối tượng. Tổng hợp là liên kết từng mặt, từng bộ phận thông tin đã được phân tích tạo ra một hệ thông lý thuyết mới toàn diện và sâu sắc về đối tượng.

2.2 Phương pháp phân loại và hệ thống hóa lý thuyết

Phân loại là bố trí những tài liệu khoa học theo từng mặt, từng đơn vị, từng vấn đề có cùng dấu hiệu thực chất, cùng một hướng phát triển Hệ thống hóa là sắp xếp tri thức thành một hệ thống trên cơ sở một mô hình lý thuyết làm sự hiểu biết về đối tượng vừa đủ hơn.

2.3 Phương pháp mô hình hóa

Là phương pháp nghiên cứu vớt các đối tượng bằng xây dựng gần giống với đối tượng, tái hiện lại đối tượng theo các cơ cấu, chức năng của đối tượng.

2.4 Phương pháp giả thuyết

Là phương pháp đưa ra các dự đoán về quy luật của đối tượng sau đó đi chứng minh dự đoán đó là đúng.

2.5 Phương pháp lịch sử

Là phương pháp nghiên cứu giúp bằng cách đi tìm nguồn gốc phát sinh, quá trình phát triển của đối tượng từ đó rút ra bản chất và quy luật của đối tượng

Nguồn: Cachhoc.net

Bài viếtLiên quan