Phần 1: Tổng quan về Zalo , Bài giảng 3

3. Quy trình để xây dựng tài khoản Zalo bán hàng