Phần khóa học

Phần khóa học

PHẦN 2: KIẾN THỨC TỔNG QUÁT HỖ TRỢ CHẠY ADS CẦN BIẾT , Bài giảng 4

BÀI 6: 6 YẾU TỐ CẦN TỐI ƯU ĐỂ TẠO NÊN MỘT CHIẾN DỊCH FB ADS HIỆU QUẢ