Phần 1 , Bài giảng 2

BÀI 2: PHÂN TÍCH 2 CASE STUDY TỪ VIỆC LỰA CHỌN MÔ HÌNH KINH DOANH