NỘI DUNG CHI TIẾT , Bài giảng 5 BÀI 5 – QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ MỚI THỬ VIỆC
Hoàn thành
NỘI DUNG CHI TIẾT , Bài giảng 7 BÀI 7 – VAI TRÒ CỦA AFFILIATE TRONG QUY TRÌNH XÂY DỰNG ĐỘI NHÓM