NỘI DUNG CHI TIẾT , Bài giảng 7 BÀI 7 – VAI TRÒ CỦA AFFILIATE TRONG QUY TRÌNH XÂY DỰNG ĐỘI NHÓM
Hoàn thành
NỘI DUNG CHI TIẾT , Bài giảng 9 BÀI 9 – XÂY DỰNG NỘI DUNG BỘ QUY TRÌNH ĐÀO TẠO NHÂN SỰ MỚI