NỘI DUNG CHI TIẾT , Bài giảng 8 BÀI 8 – XỬ LÝ TÌNH HUỐNG : CHỦ ĐỘNG CHO NHÂN VIÊN THÔI VIỆC
Hoàn thành
NỘI DUNG CHI TIẾT , Bài giảng 10 BÀI 10 – QUY TRÌNH GIAO VIỆC VÀ GIÁM SÁT NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ