Hey there, great course, right? Do you like this course?

All of the most interesting lessons further. In order to continue you just need to purchase it for only 0 đ

Phần 2: Các kênh bán hàng hiệu quả tiếp theo , Bài giảng 1

Bài 3: Xây Dựng Mối Quan Hệ

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

Phần 1: Một vài nhận định và các kênh cơ bản , Bài giảng 2 Bài 2: Vì Sao Chúng Ta Cần Phải Song Song 3 Hoạt Động Sale/Marketing
Hoàn thành
Phần 2: Các kênh bán hàng hiệu quả tiếp theo , Bài giảng 2 Bài 4: Bán Dự Án Qua Trang Cá Nhân Facebook Kiểu Gì?