Hey there, great course, right? Do you like this course?

All of the most interesting lessons further. In order to continue you just need to purchase it for only 0 đ

Phần 3: Các kênh bán hàng khác , Bài giảng 3

Bài 13: Tư Vấn Khách Hàng Trực Tiếp Tại Dự Án

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

Phần 3: Các kênh bán hàng khác , Bài giảng 2 Bài 12: Phát Tờ Rơi & Đặt Standee Liệu Còn Hiệu Quả Hay Không?
Hoàn thành
Phần 3: Các kênh bán hàng khác , Bài giảng 4 Bài 14: Telesale Rất Phổ Biến Nhưng Bạn Sẽ Không Biết Các Bí Quyết Này