Phần khóa học

Phần khóa học

PHẦN 1: GIỚI THIỆU & TRANG BỊ KIẾN THỨC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN , Bài giảng 4

Bài 4: Bí mật sự khác nhau về tư duy/suy nghĩ của người giàu