Khái niệm - lợi ích của Website vệ tinh , Bài giảng 2

Khái niệm Website vệ tinh là gì?