Bạn có thể nâng một viên gạch không? Tất nhiên là có thể