cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cần phải đáp ứng những nhóm điều kiện nào