CUỘC ĐỜI BẠN THÀNH HAY BẠI LẠI ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH BỞI KHOẢNG THỜI GIAN NGHỈ NGƠI