hãy xây dựng kế hoạch kinh doanh cho một hộ gia đình ở địa phương em