MỨC LƯƠNG CỦA NGƯỜI VỚI NGƯỜI KHÔNG PHẢI TỰ NHIÊN MÀ CÓ