NÊN NHỚ: THỨC ĂN TRÊN BẪY CHUỘT CŨNG KHÔNG HỀ MIỄN PHÍ!