tại sao ngân hàng phải thiết lập mối quan hệ với khách hàng