việc phát triển thị trường trong bán buôn khác bán lẻ ở những điểm nào?