Vốn điều lệ (Charter capital) là gì?

Charter capital là gì là một trong những từ khóa được search nhiều nhất google về chủ đề Charter capital là gì. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề “Vốn điều lệ (Charter capital) là gì? “

Vốn điều lệ (Charter capital) là gì?

Vốn điều lệ (tiếng Anh: Charter capital) là 1 thuật ngữ chuyên môn kinh tế chỉ số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết đóng góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty để lên tiếng cho các cổ đông.

Vốn điều lệ (Charter capital)

Vốn điều lệ – danh từ, trong tiếng Anh được gọi là Charter capital.

Vốn điều lệ là tổng đáng giá tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi sáng lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng đáng giá mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng kí mua khi sáng lập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp cổ phần.” (Theo Luật công ty năm 2014)

Vốn của công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ bao gồm vốn chủ chiếm hữu của doanh nghiệp và vốn do công ty huy động. (Theo Luật quản lí, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, giao thương tại doanh nghiệp năm 2014)

xẻ sung ngân sách nhà nước vào vốn điều lệ của doanh nghiệp

luật lệ xác định vốn điều lệ

– Không thấp hơn mức vốn pháp định của ngành, nghề, lĩnh vực sản xuất, buôn bán theo quy định của pháp luật;

– Căn cứ qui mô, công suất thiết kế đối với ngành, nghề, lĩnh vực sản xuất, giao thương của doanh nghiệp;

– phù hợp với chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển của công tythực sự phù hợp với ngành, nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

– phù hợp với phương án sản xuất, kinh doanh.

Cơ quan đại diện chủ chiếm hữu có nghĩa vụ phê duyệt vốn điều lệ và đầu tư đủ vốn điều lệ cho doanh nghiệp theo qui định.

Nguồn đầu tư vốn điều lệ để thành lập công ty và bửa sung vốn điều lệ cho công ty đang hoạt động từ những nguồn hình thành vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Phạm vi đầu tư xẻ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp đang hoạt động

Việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc phạm vi luật pháp qui định.

trường hợp được đầu tư xẻ sung vốn điều lệ:

– doanh nghiệp đang hoạt động có hiệu quả nhưng vốn điều lệ không bảo đảm thực hiện ngành, nghề kinh doanh chính của công ty đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

– công ty hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh nhưng vốn điều lệ không bảo đảm làm nhiệm vụ Nhà nước giao.

Thẩm quyền quyết định đầu tư xẻ sung vốn điều lệ đối với công ty đang hoạt động

– Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư xẻ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp do mình quyết định thành lập.

– Cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với công ty do mình quyết định sáng lập hoặc được giao quản lí theo qui định.

– hoàn cảnh đầu tư bửa sung vốn điều lệ đối với công ty đang hoạt động có mức vốn bổ sung tương đương với mức vốn của dự án cần thiết đất nước, Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư xẻ sung sau khi Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Trình tự, thủ tục đầu tư xẻ sung vốn điều lệ đối với công ty đang hoạt động

công ty lập phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ. Phương án phải có những nội dung chủ yếu đuối sau đây:

– nhận định thực trạng tài chính và thành quả hoạt động sản xuất, giao thương của doanh nghiệp;

– mục tiêu, sự cần có, hiệu quả kinh tế, hiệu quả  hội của việc bổ sung vốn điều lệ;

– Xác định vốn điều lệ sau khi được bửa sung.

công ty trình cơ quan đại diện chủ chiếm hữu phương án đầu tư bửa sung vốn điều lệ.

Cơ quan đại diện chủ chiếm hữu chủ trì, phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ.

Đối với việc đầu tư xẻ sung vốn điều lệ theo qui định:

– Cơ quan đại diện chủ sở hữu trình Thủ tướng Chính phủ phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ;

– Thủ tướng Chính phủ lưu ý, quyết định chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ;

– Cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định đầu tư bửa sung vốn điều lệ.

Chính phủ qui định cụ thể tiêu chí đánh giá hiệu quả, trình tự, thủ tục đầu tư xẻ sung vốn điều lệ đối với công ty đang hoạt động. (Theo Luật quản lí, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, buôn bán tại doanh nghiệp năm 2014)

Nguồn: Khai Hoan Chu

Bài viếtLiên quan

Xem thêm bài viết

banner